Ukuran Ritl (Kati) Dalam Kg

Fiqh Ibadat Jumlah paparan: 496

Ukuran Ritl (Kati) [1] Dalam Kg

Fuqaha menentukan kadar Ritl dengan Dirham dan mereka berbeza pandangan:

Ukuran Dirham. Para ulama berbeza pandangan:

Di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dinyatakan satu Habbah (الحبة) dalam Gram ialah 0.0589[10].

Hasil perbezaan pandangan ini, terdapat tiga pandangan dalam menentukan kadar Ritl dalam Kg:

----------------------------------- 

[1] Ritl (الرطل) iaitulah dengan ر dibaris fathah atau kasrah (lebih masyhur), ianya adalah sukatan yang ditimbang dengannya. Ia adalah mikyal. Ritl Baghdadi ditimbang sebanyak 12 Awqiyyah. Kata al-Fayuni:

 وهو بالبغدادي إثنتا عشرة أوقية، والأوقية إستار وثلث إستار، والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع، والدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمس حبة، وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاً، وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (lihat al-Misbah al-Munir oleh al-Fayumi, halaman: 88)

            Ritl pada istilah fuqaha ada dua: Ritl Dimasyqiy (رطل دمشقي) dan Ritl Baghdadiy (رطل بغدادي) yang dinamakan juga ‘Iraqiy (عراقي), yang kedua ini adalah yang dimaksudkan di sisi fuqaha apabila diitlaqkan. Dengannya (Ritl Baghdadiy) disempurnakan ketetapan hukum-hakam Syar’iyyah di sisi mereka. (lihat al-Misbah al-Munir 88, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 38/307 dan al-Maqadir al-Syar’iyyah wa al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah Biha, halaman: 190-191)

[2] حاشية المحلى على المنهاج 2/16 و 17

[3] Lihat al-Mughniy 1/295

[4] Lihat Syarh al-Zarqani ‘Ala al-Muwattha’ 2/131

[5] Hasyiah Ibn ‘Abidin 2/76

[6] Lihat Hasyiah al-Dusuqi 1/447

[7] Lihat Mughniy al-Muhtaj 1/389

[8] Kasyf al-Qina’ 2/229

[9] Lihat Hasyiah Ibn ‘Abidin 2/29

[10] 38/307. Lihat juga al-Maqadir al-Syar’iyyah wa al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah Biha, halaman: 146.

[11][11] Lihat al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 38/380. Lihat juga Lihat juga al-Maqadir al-Syar’iyyah wa al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah Biha, halaman: 227

[12] Risalah المقادير الشرعية- الرطل، والمد، والصاع وما يعادلها بالوحدات العالمية الرائجة http://fiqh.islammessage.com

Cetak
Wallahu a'lam