Ungkapan seorang suami "Aku benci kamu" tidak termasuk lafaz jelas mahupun kinayah talak

Fiqh Munakahat Jumlah paparan: 284

Cetak
Wallahu a'lam