al-Tahajjud التهجد

Glosari Jumlah paparan: 294

al-Tahajjud lebih khususberbanding qiyamullail, ia merujuk kepada solat yang dilakukan pada malam hari. Ulama berbeza pandangan sama ada semua solat yang dilakukan pada malam hari dinamakan tahajjud atau khusus pada solat yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. di dalam al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 2/232 dinyatakan: 

"al-Tahajjud tidak berlaku melainkan selepas tidur. Akan tetapi diitlaqkan oleh ramai dari kalangan fuqaha merujuk kepada solat malam. "

Cetak