Terjemahan Minhaj al-Talibin: Kitab al-Hibah (2)

Kata muallif RH: 

وشَرْطُ الهِبَةِ إيجابٌ وقَبُولٌ لَفْظًا.

maksudnya: "Dan syarat hhibah adalah ijab dan qabul secara lafaz."

Huraian:

Syarat yang dimaksudkan di sini adalah rukun. Inilah rukun yang pertama bagi hibah iaitulah lafaz yang diucapkan antara oleh al-'Aqidan iaitulah al-Wahib الواهب (pemberi hibah) dan al-Mauhub 'Lahu الموهوب له (yang menerima hibah) seperti mana jual-beli. Hibah pula memiliki syarat-syaratnya seperti berikut: 

Syarat yang perlu ada pada al-Wahib iaitulah: al-Milk atau pemilikan iaitulah dia memiliki apa yang hendak dihibahkannya itu. Dia juga memiliki hak penuh menguruskan hartanya. 

Syarat yang perlu ada pada al-Mauhub 'Lahu ialah berkeahlian untuk memiliki apa-apa yang dihibahkan kepadanya. 

perkataan muallif: "...ijab dan qabul secara lafaz." iaitulah sama seperti akad jual-beli di mana al-Wahib membuat tawaran hibah, manakala al-Mauhub Lahu menyatakan penerimaannya. Inilah rukun kedua bagi hibah.

Antara lafaz sarih atau jelas ijab (penawaran) seperti seseorang berkata: وهَبْتُك ومَنَحْتُك ومَلَّكْتُك بِلا ثَمَنٍ bermaksud: "Aku hibahkan kepada kamu" atau: 'Aku anugerahkan kepada kamu" atau: "Aku menjadikan kamu memilikinya dengan percuma." Manakala antara lafaz sarih qabul pula seperti berkata: قَبِلْت ورَضِيت bermaksud: "aku terima" atau "aku setuju." 

Kata al-Muaallif RH:

ولا يُشْتَرَطانِ فِي الهَدِيَّةِ عَلى الصَّحِيحِ، بَلْ يَكْفِي البَعْثُ مِن هَذا والقَبْضُ مِن ذاكَ.

maksudnya: "Dan  tidak disyaratkan kedua-duanya pada hadiah berdasarkan pandangan al-Sahih, bahkan memadai dengan menghantar dari pemilik dan penerima menerima pemberian hadiah tersebut."

Huraian

Perkataan muallif: "Dan  tidak disyaratkan kedua-duanya..." iaitulah ijab dan qabul, bahkan ia terlaksana dengan berlakunya pemberian dan penerimaan. Demikianlah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Baginda pernah diberi hadiah oleh beberapa raja dan baginda menerimanya tanpa sebarang lafaz ijab dan qabul. 


Cetak  
Wallahu a'lam