Umur al-Musinnah المسنة/الثنية Bagi Kambing, Lembu dan Unta

المسنة Dengan baris dhommah huruf Mim dan kasrah huruf Sin, huruf Nun pula dibaris syaddah adalah isim fa’il dari أَسَنَّت iaitulah apabila terbit giginya. Atau telah berganti giginya. Apabila dikatakan: أسن البعير maka ia merujuk kepada unta yang telah keluar atau tumbuh giginya lalu menjadikan ia seekor unta musinnan. Lembu dan kambing juga dinamakan musinnah apabila telah tumbuh gigi hadapannya (أَثْنَيَا), setelah gugur gigi hadapannya yang awal. Maka apabila gugur gigi hadapannya yang tumbuh di peringkat awal, kemudian tumbuh kali kedua, ia dianggap telah musinnah.

 Umur al-Musinnah المسنة/ الثنية bagi kambing:
- Sempurna setahun di sisi ulama Hanafi, Maliki dan Hambali.
- Sempurna dua tahun di sisi ulama Syafi'ie.

Umur al-Musinnah bagi lembu:
- Sempurna dua tahun di sisi ulama Hanafi, Syafi'ie dan Hambali.
- Sempurna tiga tahun di sisi ulama Maliki.

Umur al-Musinnah bagi unta:
- Sempurna lima tahun di sisi ulama Hanafi, Maliki, Syafi'ie dan Hambali.


Cetak