Ghalwah (الغلوة)  

Ghalwah (الغلوة)

al-Ghalwah pada bahasa ialah jarak paling jauh boleh sampai anak panah. Ada yang berpandangan kadarnya sejauh 300 – 400 hasta. Kalimah pluralnya ialah ghalawat غَلَوات. Ia bersamaan dengan satu bahagian dari 25 bahagian farsakh (الفرسخ).

Para fuqaha berbeza pandangan dalam menentukan batas ghalwah. Sebahagian mereka mengatakan jarak atas batasnya ialah sejauh 300 hasta. Sebahagian lain mengatakan sejauh 300 – 400 langkah. Ada juga yang berpandangan jaraknya ialah jarak panahan anak panah tanpa menetakkan hadnya secara terperinci. Ibn ‘Abidin menukilkan dari kitab al-Bahr al-Ra-iq daripada al-Mujtaba yang menyatakan jaraknya ialah 300 – 400 hasta dan inilah yang asah (lebih sahih).

(Lihat al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 38/320)


Cetak