SDI 1414: Bagaimana Baca روينا, Rawaina atau Ruwwina?

Soalan: 

Ustaz bin Sahak minta kalau free tolong semak sebutan yang betul untuk ungkapan روينا yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Dibaca dengan bina majhul atau ma'ruf? jazakallahu khairan ya ustaz.

Jawapan: 

Jika kita menjumpai dalam tulisan ulama ungkapan روينا, maka cara sebutannya atau baris untuk ungkapan tersebut di sisi majoriti ulama ialah dengan diberi baris fathah untuk huruf ر dan و yang ditakhfifkan. Jadilah barisnya: رَوَيْنَا yang berasal dari kalimah رَوَى merujuk kepada seseorang menukilkan sesuatu riwayat dari orang lain. Inilah baris yang diberikan oleh majoriti ulama. Namun sekumpulan ulama lain ada yang berpandangan jika diberi baris رُوِّيْنَا, ia lebih baik dan lebih bagus yang bermaksud "diriwayatkan kepada kami". 

Dr. Ahmad Sa'id 'Abdul Karim dalam tahkik dan ta'liqnya kepada kitab al-Nafh al-Syazhi 1/415 oleh Ibn Sayyid al-Nas berkata: 

"Diberi baris dengan bina lil fa'il (bina ma'ruf: رَوَيْنَاهُ ) bermaksud: "Kami menerimanya dengan periwayatan dari sebahagian para guru kami dengan sanad-sanad mereka. Boleh juga diberi baris dengan bina lil maf'ul (bina majhul: رُوِّيْنَاهُ) bermaksud: "diriwayatkan kepada kami رُوِيَ لَنَا." Seperti yang telah dinyatakan di atas, baris yang lebih masyhur adalah رَوَيْنَاManakala jika ditulis ورَوّانا مشايخُنا ia bermaksud: "Para guru kami menjadikan kami para periwayat daripada mereka (para guru tersebut)." (Lihat juga al-Futuhat al-Rabbaniyyah 'ala al-Azkar al-Nawawiyyah oleh Ibn 'Allan 1/29-30)  

 

Kesimpulan

Ungkapan روينا boleh dibaca dengan dua cara, sama ada رَوَيْنَا merupakan bacaan yang masyhur di kalangan ulama. Boleh juga dibaca dengan رُوِّيْنَا yang dianggap lebih baik di sisi sekumpualan ulama. 


Cetak