Makna Syak الشك

Makna al-Syak الشك

Syak pada bahasa adalah mutlaq al-Taraddud.

Pada istilah ulama usul ialah tusawiy al-tarafain (تساوِي الطَّرَفَيْنِ – dua sisi yang sama), jika salah satu sisi menjadi rajih, maka yang rajih itu zhan (ظَنًّا), manakala sisi yang marjuh adalah wahm (وهْمًا). (Lihat al-Manthur Fi al-Qawa-id al-Fiqhiyyah 2/255 oleh al-Zarkashi, wafat: 794H)


Cetak