الإمام مسلم al-Imam Muslim

al-Imam Muslim

Muslim adalah seorang Imām dalam hadis. Nama sebenar beliau ialah Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. Beliau juga dikenali dengan gelaran Abū al-Ḥusayn. Dilahirkan pada 206H dan meninggal pada 261H.[1] Antara jasa beliau adalah menghasilkan kitab Ṣaḥiḥ Muslim yang menjadi rujukan utama umat Islam di serata dunia. [1] Kata-kata pendahuluan Wahbah al-Zuhaili. al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim Bin al-Hajjaj. Cetakan Pertama 1422H/2001M al-Maktabah al-‘Asriyyah, Beirut.


Cetak