Jadilah Pendakwah Kepada Allah

Tuesday, August 26, 2008

 

Dakwah kepada Allah merupakan suatu kerja yang amat besar di dalam Islam. Allah SWT menyatakan perkara ini di dalam firmannya:


Maksudnya: "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya berbanding orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya kami terdiri dari kalangan orang-orang yang menyerah diri." (Fussilat : 33) 
 
Ayat ini dalam bentuk Istifham Taqririy, iaitu dalam bentuk pertanyaan yang membawa maksud pengakuan yang tidak ada keraguan padanya. Maka perkataan: "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya..." membawa maksud: "Tidak ada yang lebih baik perkataannya..." Ayat ini memperakui bahawa tidak ada perkataan yang lebih baik berbanding orang yang menyeru kepada mentauhidkan ALlah dan mentaatinya, tidak ada perkataan, cara, dan keadaan yang lebih baik berbanding orang yang menyeru kepada Allah dengan mangajarkan kepada orang ramai ilmu yang bermanfaat, memberi galakan kepada mereka supaya berakhlak mulia.
 
Sebahagian ulama menyatakan ayat ini adalah pengkhabaran gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang memiliki sifat-sifat yang disebut di dalam ayat.

1. Berdakwah kepada Allah

2. Beramal soleh dengan menunaikan kefardhuan dan menjauhi perkara yang haram

3. Berbangga dengan Islam dan berkata "Sesungguhnya kami dari kalangan orang-orang Islam."

Ayat ini merangkumi setiap orang yang menyeru kepada Allah dengan cara yang disyariatkan, termasuk kerja-kerja menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Selain ini, dakwah juga merupakan kerja Nabi SAW yang disuruh oleh Allah SWTdi dalam firmanNya:

Maksudnya: "Serulah (wahai Muhammad) kepada jalam tuhanmu dengan hikmah dan contoh yang baik dan berdebatlah dengan mereka cara yang paling baik." (al-Nahl : 125)

Firman Allah SWT lagi:

Maksudnya: "Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegak kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah." (Ali Imran : 110). Di dalam surah Ali Imran Allah SWT menjanjikan kejayaan di dunia dan di akhirat kepada mereka yang berdakwah kepada-Nya:

Maksudnya: "Dan hendaklah ada di kalangan kamu sekumpulan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan merekalah orang-orang yang berjaya." (Ali Imran : 104)

Cetak  
Wallahu a'lam